Home
 

Versie 190117 

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM ONDER NUMMER 60544929.

DEFINITIES
eTender™ is een geregistreerde handelsnaam van eTender BV te Amsterdam.
Leverancier is de partij die de producten en diensten van eTender aanbiedt, vertegenwoordigt, service verleent en bijbehorende overeenkomsten levert.
Cliënt is de partij met wie Leverancier de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
Producten zijn alle zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Leverancier en Cliënt. De producten bestaan uit: hardware, software en gebruikershandleidingen.
Diensten zijn alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Leverancier en Cliënt. Dit betreft: onder meer de serviceverlening, verstrekken van updates en activering.


TOEPASBAARHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier producten en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


LEVERINGSVOORWAARDEN
4. Partijen zullen in de overeenkomst de datum waarop Leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Cliënt betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
5. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, stuurt Leverancier een herinnering. Indien vervolgens niet binnen 10 dagen wordt betaald is Leverancier gemachtigd om de dienstverlening op te schorten cq de levering te blokkeren. Zodra de achterstallige betalingen zijn betaald, zal Leverancier de dienstverlening hervatten eventueel tegen betaling van eenmalige heraansluitingkosten.
6. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7. Leverancier spant zich in klachten betreffende de geleverde producten en diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering te komen.
8. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier indien er sprake is van overmacht.
9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Voornamelijk is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het Internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van Cliënt, storingen of onjuist functioneren van de automatiseringsmiddelen van Cliënt, handelingen van anderen en wijzigingen in procedures.
10. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal € 150 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn en zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk een (1) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
13. Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de leveranciersdiensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan Cliënt verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door Leverancier buiten gebruik worden gesteld.
14. Cliënt geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Leverancier zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Leverancier. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Leverancier en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.


GEBRUIKSLICENTIE
15. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en diensten berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
16. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
17. Leverancier zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier.
18. Het is Cliënt niet toegestaan het gebruiksrecht op de software - al dan niet tegen vergoeding - aan derden over te dragen, te verhuren, in sublicentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden of te verpanden. Overdracht van de Licentieovereenkomst kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Leverancier plaatsvinden.